Algemene voorwaarden Bits and Bytes United

Artikel 1 – Algemeen

In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Opdrachtnemer: Bits and Bytes United.
 3. Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen, 1 januari, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, de dagen die door de Overheid tot nationale feestdagen zijn of worden geproclameerd en de dag, waarop de verjaardag van H.M. de Koning officieel wordt gevierd.
 4. Dagen: alle kalenderdagen.
 5. Opdracht c.q. overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten. Het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is niet van toepassing.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Door verlening van een opdracht aan Opdrachtnemer verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de Algemene voorwaarden van Opdrachtnemer en dat hij met deze Algemene voorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de Algemene voorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een schriftelijke overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer opgenomen wordt.

 

Artikel 3 – Aanbieding en acceptatie

 1. Offertes en prijsopgave door Opdrachtnemer blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Opdrachtnemer. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 2. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Onder verstrekte opdrachten of akkoorden op offertes verstaat Opdrachtnemer de volgende manieren waarop deze tot stand zijn gekomen: schriftelijk (brief, e-mail, als bijlage bij e-mail) aan Opdrachtnemer. Mondeling of telefonisch verstrekte opdrachten of akkoorden zijn pas geldig na schriftelijke (brief, e-mail) bevestiging daarvan door Opdrachtnemer.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 

Artikel 5 – Duur en beëindiging

 1. Het begeleiden van de totstandkoming van de opdracht door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de opdracht.
 2. Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de Opdrachtgever direct beëindigen wanneer de Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende Algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 4. Indien Opdrachtgever na gegeven opdracht, tijdens de ontwerp- of productiefase de opdracht wenst te annuleren, is Opdrachtnemer gerechtigd een deel van of alle kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 – Levering en levertijd

 1. De in de overeenkomsten genoemde uitvoeringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk door Opdrachtnemer in acht worden genomen.
 2. Bij dreigende overschrijding van een overeengekomen termijn zal Opdrachtnemer met de Opdrachtgever in overleg treden.
 3. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 5. Mocht Opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Opdrachtnemer alleen schriftelijk ingebreke worden gesteld, waarbij Opdrachtnemer een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

 

Artikel 7 – Honorarium en betaling

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor de totstandkoming van de opdracht wordt gesloten tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer is de Opdrachtgever betaling verplicht. De Opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Opdrachtnemer het verschuldigde (rest)bedrag te voldoen.
 3. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om voor en/of tijdens (lopende) opdrachten een percentage van het volledige bedrag alvast in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid om voor aanvang van werkzaamheden een (aan)betaling te verlangen.
 5. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Opdrachtnemer over het openstaande bedrag.
 6. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Opdrachtnemer hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 7. Indien Opdrachtnemer abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Opdrachtnemer het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
 2. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 3. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten en andere geestesproducten van Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer toegestaan. opdrachtgever heeft het recht de schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor gebruik binnen zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
 4. Opdrachtnemer is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Opdrachtnemer als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 4. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Opdrachtnemer tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 5. De Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 6. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de opdracht van de Opdrachtgever is aangebracht.
 7. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in Opdrachtgevers gegevens. Wanneer de Opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Opdrachtnemer geleden schade.
 8. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle schade, kosten, claims en elke andere aansprakelijkheid ten aanzien van (beweerde) inbreuk op (auteurs)rechten van derden die (zouden) rusten op door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer aangeleverde beelden of teksten.

 

Artikel 11 – Reclameren

 1. De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Opdrachtnemer, waarna Opdrachtnemer deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Opdrachtnemer binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder ‘gebreken’.
 2. Reclame schort de verplichtingen van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Inzake alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van de woonplaats van de Opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een andere rechter dwingend rechtelijk bevoegd is.
 3. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Opdrachtnemer, tenzij expliciet anders vermeld wordt. Door verlening van een opdracht aan Opdrachtnemer verklaart u op de hoogte te zijn van deze Algemene voorwaarden.

 

Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 8 mei 2016.